RSIN:
802374359

 

Adres:
Sportlaan 200,
2566 LH, Den Haag

 
 

Bestuur:
Voorzitter
Jhr. H.J.M. van der Wyck

Secretaris
Jhr. Ir. H.Ch. van der Wyck

Penningmeester
Jhr.R.J.M.de Beaufort

Bestuursleden
Jhr.W.F.Clifford Kocq 
van Breugel

Drs.A.L.Thurkow

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Stichting Thurkowfonds

 

Doelstelling:

De stichting heeft uitsluitend ten doel het uitoefenen van weldadigheid, in hoofdzaak door het geven van bijdragen aan binnen het Rijk gevestigde kerkelijke, charitatieve, culturele, wetenschappelijke of het algemeen nut beogende instellingen.


Beleidsplan:   
Het verstrekken van giften aan daarvoor in aanmerking komende instellingen. Het doel van de Stichting is om uit de vruchten en inkomsten uit haar kapitaal periodiek een telkenmale vast te stellen financiële steun te verlenen. Uit de inkomsten van het vermogen, worden jaarlijks donaties aan de door het bestuur vast te stellen doelen gedaan. De te ondersteunen doelen dienen te passen binnen de doelomschrijving van de Stichting.
Het vermogen dient zodanig te worden beheert, dat het vermogen welvaartvast in stand blijft en er daarnaast een redelijke vooruitzicht is op inkomsten die voor de doelbesteding kunnen worden aangewend. Als in een kalenderjaar, ten gevolge van beursontwikkelingen, het vermogen daalt onder het  gewenste welvaartsvaste vermogensbedrag, kan toch besloten worden in dat jaar bepaalde uitkeringen aan de doelbesteding te doen. In de komende jaren dient dan wel het vermogen weer op peil te worden gebracht. Mocht in een jaar een overschot van revenuen zijn, die naar mening van het bestuur niet zinvol aan de doelbesteding kunnen worden besteed, dient dit bedrag gereserveerd te worden voor extra uitkeringen in de komende jaren.

 
Beloningsbeleid:
De leden van het bestuur genieten voor hun werkzaamheden geen beloning.
   
Activiteiten:
Jaarlijks worden aan een groot aantal instellingen uitkeringen verstrekt.


de staat van baten en Lasten (2017):

 

Baten                                                                                 

 

Opbrengsten                                                     267.220,00

 

Koers/winst                                                       889.648,00

 

Som der Baten                                                1.156.868.00

 

 

 

089,00

 

 

 

Lasten`                                                                

 

Uitkeringen                                                       269.375,00

 

Onkosten                                                           87.386,00

 

Som der Lasten                                                 356.761,00

RESULTAAT                                                       800.107,00